فشار طراحی برای ترنسمیتر فشار

رنج تجهیز، در فیلم توضیح داده شده

@Farzad#2581 بله ممنون

سلام
برای ترنسمیتر فشار، فشار طراحی باید حتما توی چه رنجی باشه؟ رنج کالیبراسیون یا رنج تجهیز؟