فشار برابر در دو طرف پیستون

باسلام
اگر در دو طرف یک جک هیدرولیکی فشار برابر از دو منبع جداگانه وارد شود، راد پیستون به کدام طرف حرکت خواهد کرد؟
با توجه به کمتر بودن سطح مقطع پیستون راد آیا نیرو F=P.A در این سمت کمتر بخواهد بود؟ و به دلیل بالا بودن نیرو در سمت دیگر سلندر کورس ادونس را طی می کند؟

با سلام
مقدار نیرو در هر سمت جک هیدرولیک همانطور که گفتید از رابطه F=P.A تبعیت می کند. لذا اگر دو سمت یک جک هیدرولیک تک راد(single Rod) را حتی به یک پاورپک با فشار مشخص وصل کنیم قطعاً با توجه به مقدار نیروی غالب جک در راستایی حرکت میکند که مقدار نیرو غالب باشد و از آنجاییکه سطح مقطع پیستون بزرگتر است لذا پیستون جک به بیرون(حرکت مثبت یا Advance) حرکت می کند.