فرق tag numberبا loop numbee

فرق tag numberبا loop numbee چیه میشه لطف فرمایید توضیح بدین با مثال؟

نام یک تجهیز عملا میشه همون Tag number مثلا ترنسمیتر فشار PT-501-001
حالا ممکنه این تجهیز در یک حلقه باز قرار بگیره یعنی فقط سیگنالش بره اتاق کنترل یا ممکنه باعث کنترل یک شیر کنترلی (کنترل ولو) بشه. در این شرایط لوپ رو می توان P-501-001 نامگذاری کرد. نامگذاری تگ ها یا لوپ ها در هر پروژه براساس رویه نامگذاری همون پروژه انجام میشود.