فرستنده ی رادیویی و گیرنده ی فروسرخ و برعکس

سلام، خیر. ماهیت این دو سیگنال با هم تفاوت دارن و نمی تونن با هم ارتباط برقرار کنن.

سلام، می توان با فرستنده ی رادیویی کد را برای گیرنده ی مادون قرمز ارسال کرد و برعکس آن؟