طرز پیچیدن آرمیچر

س.ببخشید استاد طرز پیچیدن آرمیچر را با دستگاه هم میشه انجام داد چطوریه؟ میشه دستگاه ها را بسازیم ؟

دستگاه های ساخته شده موجود هستند که البته خارجی اند و می توان آنهارا مهندسی معکوس کرد

ببخشید استاد این دستگاه ها قیمتش چقدره؟
وآیا بااین دستگاه کلیه آرمیچرها قابل پیچیدن هست؟ لطفا سایتی جهت خریدش معرفی کنید؟

1 پسندیده