ضرایب همزمانی مدارهای نهایی

عرض ادب و احترام

ص۷۹ مبحث ۱۳(۱۳-۷-۱-۳): برای مدارهای نهایی نباید ضریب همزمانی اعمال شود.

ص۱۲۱(۱۳-۱۰-۱-۱۵): توان مدار پریز باید بل توجه به ضرایب همزمانی ان انتخاب گردد.

پریز ک جز مدارای نهاییه باید ضریب همزمانی اعمال کنیم یا نه؟