شبکه شعاعی در معماری شبکه MV

با سلام و احترام، در فصل 5 درباره معماری شبکه MV موقع توضیح دادن شبکه شعاعی ارت سوئیچ قبل از سکسیونر آمده. البته شاید این فقط فرم کلی باشه چون به نظر من سرکابل های فشار قوی که زمین می کنیم باید بعد از سکسیونر باشه و گرنه اگر قبل از آن باشه خوب فیدر برق شهر همیشه اتصال کوتاه است. می خواستم بدانم درسته این برداشتم

ارت سوییچ قبل از سکسیونر است اما به حالت اینترلاک با سکسیونر
در حالتی که سکسیونر وصل است ES باز است و بالعکس