سییتم های اعلام حریق آدرس پذیر

سلام
آیا سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر حتما باید به صورت لوپ پیاده سازی شود . مثلا برای اینکه تعداد زون کمتری از کنترل پنل پاستفاده فقط از یک طرف به کنترل پنل وصل شود ؟
آیا این روش منافاتی به استاندارد دارد بفرمایید
اگر این روش قابل پیاده سازی است آیا نیاز به المان انتهای تط وجود دارد،

سلام
در سیستم آدرس پذیر مطابق دستور سازنده می توان کابل کشی بین تجهیزات به صورت شعاعی باشد ولیکن مطابق استاندارد EN54-2 تعداد این تجهیزات نبایستی بیش از 32 عدد باشد.