سینی در داخل ترنچ

سلام
به صورت معمول وقتی ازJBکابل مولتی را وارد ترنچ میکنیم تا به اتاق کنترل ببریم آیا از tray یا ladder در همه مسیر ترنچ استفاده میشود؟

در داخل ترانشه هم می توان سینی کاری کرد و هم می توان کابل ها را دفن کرد این مورد به الزامات پروژه و تعداد کابل ها ، عرض ترانشه و اینکه آیا برق و ابزاردقیق هر دو از یک ترانشه استفاده می کنند یا خیر، مربوط خواهد شد.