سوال از فصل سوم آموزش EIP

لطفا سوالات را تکی تکی بپرسید

سلام استاد

سوال 1 :
در بخش دوم فصل 3 ، از زمان 17:10 به بعد ، در محاسبه ضریب همزمانی ، برای مخرج کسر ، گفته شده که بارهایی که استندبای هستند را هم باید در محاسبات لحاظ کنیم . همچنین در بخش سوم فصل 3 ، از زمان 17:25 به بعد ، بخش ((یک نمونه از لود لیست)) ، گفته شده که ضرایب همزمانی تجهیزاتی که استندبای هستند را صفر در نظر میگیریم . اگر باید ضریب همزمانی (درخواست) وسایلی که استندبای (پشتیبان / رزرو) هستند را صفر در نظر بگیریم پس در محاسبه مخرج کسر ضریب همزمانی ، نباید توان وسایلی که استندبای هستند را لحاظ کنیم (به نظر من برای تجهیزات پشتیبان (رزرو) از نام استندبای استفاده نشود بهتر است ، نظر شما چیست ؟) . میتونید این موضوع را توضیح بدین ؟

سوال 2 :
در بخش چهارم فصل 3 (که آموزش با تمرینی شروع می شود) ، دیماندها به گروه(مدار)هایی تقسیم بندی شدند ، که بر اساس تعداد مدارها و ضرایب همزمانی معرفی شده در استاندارد IEC61439-2 ، ضریبی را انتخاب می کنیم . سوال من این است که این گروه بندی ها را باید چطور انجام دهیم (اگر صورت مسئله خودش بیان نمی کرد) تا ضریب همزمانی درستی را انتخاب کنیم ؟ همچنن بر چه اساسی ضریب همزمانی آسانسور 0.8 در نظر گرفته شد (اگر صورت مسئله خودش بیان نمی کرد) ؟

سوال 3 :
در بخش چهارم فصل 3 ، از زمان 16:33 به بعد ، مطلبی با این معنی گفته شده که با ضرب ضریب توان در حداکثر توان وسیله الکتریکی به توانی میرسیم که آن توان ، معرف این موضوع است که آن وسیله بیشتر از این مقدار ، از شبکه طلب نمبکند . ولی فکر کنم این توان ، معرف توان میانگین مصرفی آن وسیله الکتریکی است . نظر شما چیست ؟

سوال 4 :
در بخش چهارم فصل 3 ، از زمان 25:31 به بعد ، برای محاسبه حداکثر جریان ورودی به ساختمان (و بعد سایزینگ کابل ورودی به ساختمان) که نیازبه محاسبه توان کل ساختمان است ، چرا با استفاده از ضریب همزمانی ، توان کل درخواستی (که شامل 8 کنتور برای واحدها و یک کنتور برای مشاعات) را محاسبه نکردین ؟ اگر بخواهیم ضریب همزمانی در نظر بگیریم باید بر اساس چه استاندارد و روشی این ضریب را انتخاب کنیم ؟