سایش در اثر اختلاف دمای سنبه و ماتریس

جناب دکتر حق شناس با سلام.
در مبحث آشنایی با دستگاه تزریق پلاستیک مشاهده کردم که گویا صفحه ماتریس خنک کاری نشده است. به عبارتی شلنگی به آن متصل نیست. مبحث درگیری سنبه و ماتریس و گریپاژ در اثر اختلاف دمای سنبه و ماتریس در عمل چقدر جدی است؟
من یک حساب کتاب سرانگشتی کردم. با در نظر گرفتن انبساط حرارتی فولاد یعنی 12 میکرون بر سانتیگراد بر متر اگر فاصله سنتر تو سنتر میل راهنماها مثلا 300 میلیمتر باشد و اختلاف دمای سنبه و ماتریس 50 درجه سانتیگراد شود فاصله بین سنتر سوراخها حدود 0.02 تغییر میکند. fit بین میل راهنما و بوش طبق استانداردها و کاتالوگها g6/H7 است. بنابراین ماکزیمم 0.04 لقی دارند و در عمل حدود 0.02. بنابراین با در نظر گرفتن تلرانس موقعیت بین سوراخهای میل راهنما (یا بوش) که در فاصله 300 میلیمتری ایجاد شده اند میل راهنما با بوش تحت سایش یک طرفه قرار میگیرند.
آیا طراح مسئله اختلاف دمای سنبه و ماتریس را باید لحاظ کند؟ چگونه؟
cavity without cooling system

با سلام
فرمایش شما کاملاً صحیح است و این موضوع معمولا لحاظ می گردد.
اما در مورد این قالب خاصی که بررسی شده است چنانکه میبینید سوراخهای مسیر خنک کاری در هر دو طرف وجود دارند و فقط شلنگ و جریان آب به آن وصل نشده است. شاید به علت طولانی بودن سیکل تزریق تشخیص تزریق کار این بوده که مدتی یا بطور دائم آب یک سمت را قطع کند و به تجربه مشاهده کرده که باعث گیریپاژ نمی شود ( به علت انتقال حرارت زیاد از کویتی تا رسیدن به محل راهنما و یا حجم پایین مواد در سمت تزریق و شار حرارتی کم و … ) ولی بهر حال مسیر خنک کاری تعبیه شده و در هنگام نیاز قابل بکارگیری است.