سایز لاین بای پس در کنترل ولو

سلام
طبق عکس پیوست شده مربوط به ابزاردقیق کاربردی، فرمودید سایز کنترل ولو 2 اینچ است و ولو بای پس 4 اینچ. که نیاز است ولو به 2 اینچ عوض شود.
خوب با توجه به شکل مشخص است لاین بایپس هم 4 اینچ است. آیا نیاز است لاین بایپس هم به اینچ تقلیل یابد یا صرفا ولو بای پس را عوض کنید کافیست؟
valve

1 پسندیده

در داخل بسته توضیح داده شده لاین بای پس کلا اشتباه انجام شده و می بایست کلا به صورت 2 اجرا می گردید.