سایزینگ کابل برای سلونویدها

اگر توان مصرفی سلونوید 12 وات و 24 ولت باشد و تجهیز ما در فاصله 700 متری قرارگرفته باشد، و افت ولتاژ 20% قابل قبول باشد، نیاز به استفاده از کابل 4 داریم، آیا میتوانیم 2 عدد از Core کابل مولتی 2.5 مربوط روباهم موازی کرد!؟

درود اگر اسپک کابل اجازه بدهد امکان پذیره ولی با تجربه شخصی می تونم بگم اسپک اجازه همچین کاری به شما نخواهد داد یا باید سطح ولتاژ سولونوئید تغییر کنه یا از واحدهای RTU استفاده کنین. در خصوص RTU هم در پرسش های قبل توضیح کافی به همراه نقشه داده شده است
1

1 پسندیده