راه اندازی موتورهای دوفاز مصنوعی دائم

سلام. در فضای مجازی کلیپ هایی به ظاهر آموزشی منتشر میشود مبنی بر راه اندازی موتورهای دوفاز مصنوعی دائم بدون خازن به این طریق که فاز به مشترک نصب میشود و نول به رانینگ و یک رشته سیم دیگر از رانینگ گرفته میشود و به صورت لحظه ای به پایه استارت اتصال داده میشود و موتور شروع به کار میکند از آنجایی که موتور دوفاز مصنوعی دائم هست یعنی سیم پیچ کمکی به همراه خازن روغنی باید در مدار باشد اما با این روش سیم پیچ کمکی نقش سیم پیچ استارت را دارد و از مدار خارج می شود آیا این روش درست و اصولی هست و چه مشکلاتی ممکن است بوجود بیاورد

چنانچه به این صورت باشد دو فاز مصنوعی لحظه ای بشمار می آید و اگر موتور دو فاز مصنوعی دایم باشد قدرت آن بشدت کاهش مییابد

1 پسندیده