دور لغزشی در موتورهای دو فاز مصنوعی لحظه ای

سلام. آیا موتورهایی که به صورت دو فاز مصنوعی لحظه ای کار میکنند یعنی خازن استارت دارند در این موتورها دور لغزشی وجود دارد

تمامی موتورهای آسنکرون دارای دور لغزشی بین 3 تا 5 درصد هستند.