دقت این گیج فشار کدام است؟!

در Dial این گیج دو دقت متفاوت درج شده است. یکی CL 0.25 و دیگری Accuracy 0.5 F.S.D.
دقت این تجهیز کدام است؟!
تصویر