دسته بندی کابل ها

آیا میتوان گفت که همه ی کابل ها به دوسته ISو NIS تقسیم میشوند؟

در ابزاردقیق بله