در نظر گرفتن station در اتاق کنترل

سلام
۱- برای چه تجهیزاتی BMS در نظر میگیرند؟

۲- بویلرها هم سیستم کنترل مخصوص خود و هم BMSمربوط به خود دارند. آیا مثلا اگر ۴ تا بولیر داشتیم که قاعدتا ۴تا سیستم کنترل و ۴تا BMS دارد باید در اتاق کنترل برای آنها باید 8 تا station در نظر بگیریم؟

صرفا موارد مطرح شده در بسته پاسخ داده میشود