در نظر گرفتن spareبرای کارت I/O

سلام

در مبحث I/O list اشاره شد که معمولا ۲۰ درصد به عنوان Spareدر نظر میگیرند. وقتی میخواهیم کارت های I/O بخریم باید ۲۰ درصد spare هم اینجا درنظر گرفت؟

خیر چون قبلا 20 درصد بیشتر مازاد را در نظر گرفتید.