دانه بندی به روش هیدرومتری

آیا میتوان گفت تصحیح منیسک هیدرومتری برای هیدرومتر ۱۵۲H همیشه برابر ۱ و برای هیدرومتر ۱۵۱H برابر ۰/۰۰۰۸ هست؟ من وقتی خودم عملا این مورد را بررسی میکنم 152H همون ۱ درمیاد ولی برای ۱۵۱H عدد ۰/۰۰۳ یا ۰/۰۰۲ به دست میارم. البته با آب شهری. آیا اینکه آب مقطر نباشه تاثیر داره؟ لطفا بفرمایید که برای 151H چه عددی را به صورت ثابت به عنوان Cm در نظر بگیریم؟

۲. دما باید به صورت عدد صحیح گزارش شود؟ در این صورت به طور مثال ۲۸/۳، ۲۸/۵، ۲۸/۸ چطور گزارش کنیم بهتره؟ به ترتیب ۲۸، ۲۸، ۲۹ درسته؟

متشکر از لطف شما

1- نخیر این تصحیحات همیشگی و ثابت نیستن. اگر طبق مشخصات گفته شده در کتاب عمل کرده ای، اعداد خودت معتبر هستن. صرفه اقتصادی ندارد، اگر بخواهد با آب مقطر کار شود. دنبال عدد ثابت نباشید، بلکه واقعیت را اندازه گیری کنید.
2- نخیر دما با دقت 0.5 درجه باید در نظر گرفته شود.