خطای عدم امکان پذیری طراحی

عدم امکان طراحی
Untitled 11

با سلام
این خطا زمانیکه فاصله BAFFLE SPACING مناسب در نظر گرفته نشده ظاهر میگردد (کمتر از 5 % قطر پوسته).
BAFFLE SPACING را برای نرم افزار مشخص کنید

با تشکر