حل تمرین ظرفیت باتری سازنده از جدول

ظرفیت باتری موجود سازنده از جدول روبرو

با سلام اتفاقا سوال بنده هم بود. جسارتا اگه نمونه موجود نباشد و برای شروع پروژه چگونه عمل کنیم؟

ظرفیت باتری موجود سازنده از جدول روبرو - بدون کاتالوگ سازنده باتری نمی شود.

سلام در این مثال تقسیم بر 30 از کجا اومده2020-06-10/1591776059-614208-114728.jpeg