توضیحات بخش ژنراتور های برق اضطراری در جلسه دوم معماری شبکه

در توضیحات مبحث ژنراتور های برق اضطراری استاد عزیز بیان می کنید که این نوع مولد ها می توانند به نقطه اتصال به شبکه توزیع وصل شده و مازاد تولید در اختیار شبکه توزیع قرار گرفته و شبکه توزیع یا برق منطقه ای آن را خریداری کند.خواهشمند است نظر خود را نسبت به این سه نکته با توجه به اشرافی که به مسئله و سابقه فعالیت در دیسپاچینگ دارید بیان فرمایید.با تشکر.
این بحث از سه منظر با شرایط حال حاضر همخوانی ندارد
1-نوع ژنراتورهای برق اضطراری که برای کارکرد موقت ساخته شده اند با ژنراتورهای برق DG که بصورت دائمی بهره برداری می شوند متفاوت است.
2.ژنراتور های برق اضطراری اکثرا در هنگام خاموشی برق شبکه بالاسری ناشی از خطا ها بهره برداری می شوندو طبق استاندارد فعلی باید هیچ مولدی نیز در چنین شرایطی برق به شبکه سراسری توزیع یا بالاتر تزریق نکند و از طرفی در هنگامی خاموشی ناشی از کمبود تولید شبکه سراسری نیز این نوع مولد ها چون در مد تنظیم فرکانس شبکه به کار نمی آیند نمیتوانند متصل باشند.تنها برای جلوگیری از قطعی شبکه و جبران کمبود تولید قبل از قطع شدن شبکه می توانند با برنامه ریزی داخل شبکه شوند.
3.برای هیچ مالکDG نیز اینکه توان تولیدی خود را مصرف کند به صرفه نیست.برای ایشان صد در صد به صرفه این است که توان مصرفی خود را از شبکه گرفته و توان تولیدی خود را بصورت کامل به شبکه بفروشد چون هزینه برق تولیدی او بسیار بیشتر از هزینه برق سراسری محاسبه شده(در شرایط فعلی یارانه ای) برای مصرف خود اوست.

3- صرفه اقتصادی بر اساس تعرفه خرید و فروش انرژی قابل محاسبه است. اگر به صرفه باشد مالک DG اقدام خواهد نمود.

1 پسندیده

1- اگر بخواهید بصورت متصل به شبکه استفاده کنید باید ژنراتور قابلیت کارکرد پیوسته را داشته باشد
2- مسلما در زمان قطع برق شبکه اولویت برق رسانی به تاسیسات است نه شبکه سراسری

1 پسندیده