تفاوت کنترل ولو سلونوید دار و بدون سلونوید چیست؟

در داخل بسته در شروع مبحث کنترل ولو هنگام معرفی سیگنال های کنترل ولو تدریس کردم
بسته کامل و با دقت دیده شود

سلام مهندس
فرق بین کنترل ولوی که سلونوید داره و اونی که نداره چیه؟
اونی که داره اسم خاصی داره