تفاوت عملکرد PLCو BMS(burnner management system)

سلام
برای کنترل یک بویلر از PLCو BMS به صورت همزمان استفاده میکنند
۱- هرکدام چه نقشی بر عهده دارند . چرا صرفا از یکی استفاده نمیکنیم
۲- آیا وقتی کهBMS را خریدیم خودمان باید روی آن برنامه بنویسیم یا از قبل نوشته شده است.
۳- در اتاق کنترل باید برا هم PLCو هم BMS هر کدام یک کامپیوتر(EWS) در نظر بگیریم؟

سوال در خصوص بسته نمی باشد و امکان پاسخگویی نیست.