تعیین نوع اکچویتر

سلام
1:به ازای چه فشار و چه سرعتی از سیال ما باید نوع اکچویتر رو انتخاب کنیم؟
2: آیا استانداری وجود دارد که به انتخاب نوع اکچویتر کمک کند؟

1 پسندیده

1- انتخاب عملگر و سایزینگ ش توسط سازنده انجام میشه
2- خیر براساس نوع ساخت و طراحی سازنده انجام میشه