تعیین طول دیسپلیر در محاسبه اینترفیس

سلام

می دانیم اگر بخواهیم در یک سیال دوفازی ارتفاع سیال سنگین تر را با استفاده از لول ترنسمیتر دیسپلیسری به دست آوردیم دیسپلیسر باید همواره در تمام لحظات باید در سیال غرق باشد. در این شرایط طول دیسپلیسر و محل کانکشن باید چگونه انتخاب شود تا دیسپلیسر همواره در سیال غرق باشد؟

1 پسندیده

طول دیسپلیسر کمی بیشتر از ارتفاع اندازه گیری در نظر گرفته می شود. مثلا اگه سطح LL برابر با 300 و سطح HH برابر با 1600 باشد، طول دیسپلیسر باید کمی بیشتر از 1300 باشد. در اینجا می توان 60 اینچ فرض کرد.

دروود
من میخواهم صرفا سطح آب اندازه بگیریم نه سطح کلی را.

در اندازه گیری با دیسپلیسر ارتفاع هر فاز به صورت جداگانه محاسبه و اندازه گیری نمیشود. در شرایطی که صرفا سطح آب مدنظر است باید از رادارهای Guided wave که به صورت تماسی (مثلا با آنتن های Rod یا Rope) هستند استفاده کنید.

1 پسندیده