تعداد طبقات در لوپ آدرس پذیر

سلام

در لوپ آدرس پذیر میتوان هر لوپ بیش از یک طبقه را شامل شود؟ آیا قید خاصی دارد؟

سلام
بله مشکلی ندارد، شما می توانید یک لوپ را به 8 طبقه تخصیص دهید ولیکن قید مهمی که بایستی رعایت بکنید شرایط زونبندی است.