تعداد سیم های برده شده به سمت local fire panel alarm

سلام
در حالت ادرس پذیر وقتی چند تجهیز روی یک لوپ قرار میگیرند باید مطابق شکل زیر دوسیم به سمت اتاق کنترل رود یا چهارسیم ؟ اگر هردو حالت امکان پذیر است چه ملاحظاتی باید انجام شود و این دو حالت چه مزایا و معایبی دارند
16894986070411128246309980510999

همان طور که در تصویر هم مشخص است همواره ابتدا و انتهای لوپ روی کارت بسته می شود.
Picture1