تشخیص جهت جریان

از پاور میتر می توان استفاده نمود
از مقدار مثبت یا منفی انرژی به جهت توان می توان پی برد.

با سلام
در خصوص تشخیص جهت جریان در یک مدار AC چه راهکاری وجود دارد؟
تشخیص اینکه جریان به سمت شبکه (ژنراتور) یا از سمت شبکه (موتور)