تست کولینگ water spray مخازن‌‌ ذخیره

تست کولینگ آب پاش (Water Spray Cooling Test) مخازن ذخیره، روشی برای ارزیابی کارایی سیستم خنک کننده آب پاش در جهت حفظ دمای جداره مخزن در محدوده ایمن در شرایط آتش سوزی خارجی است. این تست بخشی جدایی ناپذیر از آزمایشات ایمنی آتش نشانی برای مخازن ذخیره مواد قابل اشتعال یا خطرناک به شمار می‌رود.

اقدامات لازم برای انجام‌ تست کولینگ water spray مخازن‌‌ ذخیره و بررسی ضوابط API 2030 در مرکز انتقال نفت مهرآران کلاس بهره برداری ایمن از مخازن ذخیره با تقاطع ضربدری استانداردها شامل بررسی موارد زیر:

  • فشار طراحی water spray
  • نرخ دبی و سایزینگ
  • میزان unexposed مجاز در کولینگ