ترانسمیتر های خازنی

سلام
آیا همه ترانسمیترهای خازنی توانایی اندازه گیریهای سیالات داری سطح جدایی را دارند؟

اساس این ترنسمیترها این است که با توجه به تغییرظرفیت میتواند سطح جدایی را مشخص نماید. اما بهتر است برای اطمینان این مورد کاتالوگ سازنده تجهیز نیز بررسی گردد.

1 پسندیده