ترانسمیتر با استاندارد EXia و EXd

اگر در زون ۱ باشیم آیا انتخاب ترانسمیتری با استاندارد انفجاری Exiaکه قاعدتا بریر هم میخواهد مقرون به صرفه تر است یا ترانسمیتر Exd که قاعدتا بریر نمی خواهد؟

در زون یک نمی توان Ex d استفاده کرد باید Ex i باشد