ترانسمیترها ارتفاع راداری غیر تماسی

اگر مخزنی داشته باشیم که در آن آب و نفت باشد با استفاده از رادار غیر تماسی:
۱- میتوان فقط سطح آب را بخوانیم؟
۲- میتوان فقط سطح نفت را بخوانیم؟
۳- میتوان هم زمان هم ارتفاع آب و هم ارتفاع نفت را به تفکیک داشته باشیم؟

با این تیپ رادارها فقط سطح کل مخزن را می توانید اندازه گیری کنید نه Interface را

آیا نمی توان آب کف مخزن را اندازه گرفت بدین صورت که ضریب آب را که حدود 76 است به ترانسمیتر داده امواج از نفت عبور میکنند و به آب که می خورند بر میگردند و بدین صورت مقدار آب قابل محاسبه است
نظر شما چیست؟

خیر عرض کردم رادارها برای اینترفیس جوابگوست