ترانسمیترهایDPبا یک پورت پلاگ شده

سلام
برندهای مختلف برای تولید PTدر برخی تولیداتشان از DPT استفاده میکنند (یعنی سمت low را پلاگ میکنند) مزیت این نوع ترانسمیتر نسبت به ترنسمیترهای که صرفا مختص PTهستند چیست؟
آیا میتوان گفت که در تمام ترانسمیتر هایی که مختص PT ساخته شدهاند از همان cell که برای DPTاستفاده شده استفاده میشود و فقط یک سمتش را به نحوی به اتمسفر وصل میکنند؟

مزیت خاصی ندارد و این روش برای تجهیزات مورد استفاده اندازه گیری سطح کاربرد دارد