تاثیر میدان مغناطیس در روتور

سلام. در ترانس ها جریان برق را به سیم پیچ اولیه وصل میکنیم و از طریق القا در سیم پیچ ثانویه جریان دریافت می کنیم در ولتاژ های مختلف . در الکتروموتورها به سیم پیچ های استاتور ولتاژ ۲۲۰ وصل می کنیم و یک آهنربا درست می کنیم اما در روتور هیچ گونه ولتاژی مشاهده نمی کنیم با وجود سیم پیچ های داخل روتور
عبور میدان مغناطیس از درون میله های روتور باید باعث حرکت الکترون ها بشه و تولید جریان

با توجه به تنوع انواع الکترو موتورهای تکفاز و کار کردهای متفاوت در آنها بطور کلی در روتورهای قفسی همانطور که اشاره کردید بر اثر القا متقابل میله های روتور دارای ولتاژ و جریان القایی از سمت سیم پیچهای استاتور میشوند که جهتی همانند جهت جریان در استاتور بوده لذا قطبی همانند قطب تشکیل شده در استاتور را میسازند با فرار دو قطب همنام عامل گردش در روتور شکل میگیرد

1 پسندیده