تاثیر دما در ارتفاع

سلام

1-در تصویر پیوست شده قسمتی که دوره آن خط کشیده شده صرفا یک المنت دما است یا TT?
2- به صورت کلی در Tank gauging system دما و ارتفاع به صورت مجزا به اتاق کنترل ارسال میشود و در سیستم کنترل tank gauge که در اتاق کنترل است تاثیرات دما بر روی ارتفاع اثر داده میشه یا دما در همان روی میخزن به LT داده میشه و در انجا تاثیر داده میشود و سپس سیگنال نهایی به اتاق کنترل ارسال میشه؟
3- در تصویر پیوست شده در درون استیلینگ بزرگ، آیا برای سنسور دمایی هم یک استیلینگ ول گذاشته اند؟ اگر جواب خیر است آیا امکان این هست که فلوتر به المنت دما برخورد کند؟
700

بله یک ترنسمیتر دمایی هست. سیگنال به بورد الکترونیکی servo ارسال می گردد و در قالب یک سیگنال سریال modbus در این تصویر برای سیستم TGS ارسال می گردد. محاسبات همگی در سیستم TGS صورت می پذیرد

1 پسندیده