بی متال ستاره مثلث

سلام استاد
مقدار بی متال درصورت راه اندازی ستاره مثلث روی چه عدد باید تنظیم شود؟

مقدار بی متال برای کار کرد دایم موتور و پس از استارت است و برابر با جریان نامی موتور می تواند تنظیم شود.