بیم دتکتور آدرس پذیر

سلام
در بسته آموزشی اشاره شد که اگر بیم دتکتور را بخواهیم در حالت آدرس پذیر استفاده کنیم باید از اینترفیس استفاده کنیم

۱- میتوان گفت همه ی بیم دتکتورها( رفلکتوری یا سنت و رسیو) از نوع کانونشنال هستند و ما بیم دتکتور به ذاته آدرس پذیر نداریم. یعنی بیم دتکتور به ذاته همیشه کانوشنال است و برای استفاده برای آدرس پذیر به آن اینترفیس اضافه میکنیم؟

۲- دراین حالت اینترفیس داخل هد توسط کارخانه قرار میگیرد یا بیرون از آن قرار میگیرد؟

سلام
1- در حالت عمومی و کلی بله بیم دتکتورها متعارف هستن ولیکن برندهایی هستن که بیم دتکتور آدرس پذیر دارد.
2- خیر طراح بایستی برای آن در نظر بگیرد.