بزرگترین بعد الکترود

سلام.مثلا ما 10 تا راد سه متری داریم که همه به هم وصل شده اند در اینصورت بزرگترین بعد میشود 3*5؟

رادها به دنبال هم سوار شده اند ؟ در این صورت طول راد میشود 30 متر و بزرگترین بعد همان سی متر است