برج تقطیر و جریان رفلاکس

تاثیر حالت خوراک بر روی جریان برگشتی در حالت های مختلف خوراک و در کدام حالت بیشتر از بقیه می‌باشد.
۱دو فازی
۲ مایع اشباع
۳بخار داغ
۴حالت خوراک بر روی جریان برگشتی تاثیر ندارد

با سلام
ماهیت خوراک ورودی به برج هم بر روی چگونگی ورود سیال به برج و هم بر رئی تعداد مراحل تعادلی و شرایط عملیاتی کندانسور و ریبویلر تاثیر خواهد داشت .
در این راستا با انجام مطالعات شبیه سازی برج روی تغییرات خوراک با نرم افزارهای شبیه ساز اثرات آنرا CASE STUDY میکنند.

1 پسندیده