بدست آوردن مقادیر I and A

با سلام در محاسبه تنش سیگما 10 و 11 مقادیر ممان و سطح مقطع داخل فرمول چگونه بدست میآید.
Capture

با سلام

مساحت و گشتاور دوم سطح در تمام فرمولها یا فقط برای رینگ تقویتی و یا مشارکت قسمتی از shell میباشد. همان فرمولهای ساده h^3 x b x 1/12 که باید نسبت به مرکز سطح حساب شود.

image

با تشکر- صادقیان