اینترلاک برای خاموش کردن چندین پمپ

سلام
مطابق با تصاویر زیر سویچ LSLL-201 روی ESD-200 اثر میگذارد و ESD-200 دو عدد پمپ P-101و P-102 را استاپ میدهد. در نقشه لوپ دیاگرام شما از ESD SYSTEM به سمت MCC دو سیگنال بردید. یعنی در واقع دو CHANEL از کارتI/O در این شرایط مصرف میشود. سوالم این است چرا یک سیگنال از ESD SYSTEM به MCC نبریم تا با آن یک سیگنال هر دو پمپ استاپ داده شوند؟
loop
PID

فرامین تک تک از روی کارت ها خارج می شوند یعنی دو فرمان از یک چنل خارج نمی گردند