اکشن اسموک دتکتور

سلام

در حالت آدرس پذیر وقتی که اسموک دتکتور دود را احساس کند چگونه این رو به کنترل پنل میفهماند؟ آیا مثلا یک کد باینری ۸ بیتی ارسال میشود یا…؟

در حالت کانونشنال چه طور؟ مثلا کانکتی باز میشود ؟

1- در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر این به صورت یک پالس ارسال می شود.
2- در سیستم اعلام حریق متعارف دتکتورها انگاری عملکرد رله گونه دارد و در واقع کنتاکی بسته می شود.