الزامات Rim Vent Valve در مخازن ذخیره سقف شناور

به نام یزدان
با سلام و اهدای ادب

با توجه به اهمیت عملکرد صحیح ریم ونت ولو در مخازن ذخیره سقف شناور به منظور جلوگیری از تجمع پاکت های گازی در این کلیپ الزامات Rim Vent Valve مخازن ذخیره سقف شناور را مطابق EEMUA 159 مشاهده می نمایید که جزئیات به صورت کامل ذکر شده است.