الزامات ولوهای fire safe

سلام

ولوهایی که فایر سیف هستند حداقل باید چه کلاس نشتی داشته باشند؟
سیت ولوهای فایر سیف باید حتما متال تو متال یا سافت سیت میتواند باشد؟

1 پسندیده


image