الزامات مخزن ذخیره سقف شناور با ظرفیت 1.33 میلیون بشکه

برای مخازن ذخیره سقف شناور الزامات مهمی براساس استانداردها وجود دارند که بر روی یک مخزن ذخیره سقف شناور با ظرفیت 1.33 میلیون بشکه آن ها را بررسی می کنیم؛ از جمله موارد زیر:

  • الزامات اطفا حریق با CF3I
  • الزامات LHD
  • جانمایی PRV در فضای ریم و در سقف مخزن
  • پدیده ballooning
  • الزمات همبندی still pipe یا gauge well مطابق NFPA 77
  • الزامات waitng time در اندازه گیری مطابق API 2003