استفاده از فلو کامپیوتر

سلام
فرموید که فلو کامپیوتر میتواند به صورت نرم افزاری در سیستم کنترل پیاده سازی کرد و در این صورت نیازی به خرید فلو کامپیوتر نیست اما در سیستم های میترینگ باوجود اینکه دارای یک سیستم کنترل مجزا هستند ولی بازهم یک فلو کامپیوتر خریداری میشود دلیل این کار چیست؟

به دلیل این امر است که در سیستم های میترینگ فرمولاسیون بسیار پیچیده تر و نقش پارامترهای کلیدی جهت تصحیح و جبرانسازی بیشتر می شود. به همین دلیل است که این تجهیزات بایستی Custody certified باشند.