استاندار مربوط به سیگنال ESD

سلام
اینکه سیگنال ESD نباید روی stand pipeباشد بر اساس کدام استاندارداست. لطفا نام استاندارد و سکشن مربوط را نام ببیرید؟
ممنون

درود در استاندارد های شرکت Total می باشد در صورتی که شماره ش رو پیدا کنم براتون ارسال خواهم کرد

استاد
Reminder

ممنون