ارتباط فرکانس با جریان

سلام. آیا در الکتروموتورها ارتباطی به فرکانس و جریان وجود دارد . مثل ارتباط ولتاژ با جریان

باید بدانی که سرعت روی جریان تاثیر میگذارد اما بصورت رابطه ولتاژ و جریان خیر چرا که فقط یکبار در زمان محاسبه موتور تعداد قطب تعیین و جریان و قطر سیم بصورت ثابت باقی میماند

2 پسندیده